Socialno podjetništvoMCH turizem


Deset mladinskih centrov s hostli se je z namenom boljše prepoznavnosti in bolj učinkovitega nastopa na trgu povezalo v skupnem projektu MCH turizem.


Osnovni podatki o projektu

1. Naziv operacije: MCH Turizem
 

2. Opis operacije:
 

Namen projekta MCH turizem je razvoj in vzpostavitev skupnega marketinga za mladinske centre hostle, ki so člani Mreže MaMa. Tako so cilji projekta na eni strani usmerjeni k večji prepoznavnosti mladinskih hostlov predvsem med organizatorji večdnevnih mladinskih programov na nacionalni in mednarodni ravni ter oblikovanju atraktivnih turističnih ponudb za mlade, na drugi strani pa k usposabljanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin za delo na področju mladinskega turizma. Projekt bo doprinesel k povečanju zasedenosti nastanitvenih kapacitet v mladinskih hostlih, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj dejavnosti mladinskega dela in odpiralo nova delovna mesta za zaposlovanje mladih.
 

Projekt MCH turizem vključuje naslednje hostle: Mladinski hotel Ajdovščina, MC hostel Brežice, MCC Hostel – Hiša legend, Mladinski hotel Krško, Hostel Pekarna, Marenberški mladinski hotel, Mladinski hotel Punkl, Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki, Mladinski center Trbovlje, Mladinski hotel Velenje.
 

3. Naziv upravičenca: Zavod Mladinska mreža MaMa
 

4. Višina skupnih stroškov operacije: 221.033,65 eur

Javni viri financiranja: 198.411,65 eur
 

5. Datum začetka operacije: 24.8.2012
    Datum zaključka operacije: 24.8.2014
 

6. Kontaktna oseba: Maja Hostnik 


E-mail: maja.hostnik@mreza-mama.si
Tel: +386 (0)41 804 069

 

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. Razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.Projektne aktivnosti

Izvedene aktivnosti 2013
 

Usposabljanje RCS

15 mladih (pod 25 let, brez zaključene srednješolske izobrazbe) iz Ljubljane, Domžal, Kamnika, Zagorja ob Savi, Trbovelj, Litije, Krškega in Kostanjevice ob Krki se je udeležilo uvodnega usposabljanja, ki je potekalo v MC Krško, MC Brežice in MC Trbovlje. Udeleženci so se seznanili z osnovami mladinskega dela, programi mladinskih centrov, delovanjem hostlov, projektnim delom, pridobivali so nova znanja glede iskanja zaposlitve in priprave kvalitetne prijave na delovno mesto, v okviru podjetniških delavnic pa so se preizkusili tudi v pisanju poslovnih načrtov. Tako v Krškem, Brežicah kot Trbovljah so si ogledali nekatere turistične znamenitosti, se seznanjali s širšo turistično ponudbo in iskali priložnosti za mlade turiste. Poleg tega so mladi spoznali tudi druge možnosti, kako se lahko aktivirajo v času brezposelnosti – od možnosti Evropske prostovoljne službe, udeležbe na mladinskih izmenjavah do realizacije lastnih idej preko projektnega dela - in tako pridobivajo nova znanja, izkušnje ter krepijo kompetence, ki so v današnjem času še kako pomembne in zaželene. Trije udeleženci usposabljanja so po zaključku dobili tudi zaposlitev za 18 mesecev v okviru projekta MCH turizem, ostale pa bomo vključevali v posamezne aktivnosti projekta.

Več si lahko preberete v e-publikaciji Mladi Za/Po - savje.

Posveta za razvoj lokalnih produktov v MC Trbovlje in MC Krško

V mesecu maju smo v MC Trbovlje in MC Krško izvedli delovna posveta z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki turističnih produktov ali drugih aktivnosti za mlade ter posamezniki, ki želijo sodelovati pri razvoju večdnevnih produktov za mlade v njihovem okolju. Namen posvetov je bil, med že obstoječimi ponudniki turističnih produktov ali organizatorji mladinskih aktivnosti, prepoznati interese in možnosti povezovanja individualnih aktivnosti v skupne, večdnevne produkte, ki bodo v sodelovanju z lokalnim MCH-jem postali del stalne ponudbe za mlade. Pripravili smo nabor potencialnih tematskih vsebin, ki nam je služil kot smernica za oblikovanje pilotnega vikend tabora v MC Trbovlje in MC Krško ob koncu poletja.
 

Tiskovine

Skupno predstavitev hostlov smo v maju začeli s promocijsko brošuro, v kateri je predstavljenih 10 mladinskih centrov hostlov. Brošura je v prvi fazi namenjena organizatorjem večdnevnih aktivnosti, ki za izvedbo programov potrebujejo ustrezne nastanitvene in programske kapacitete. V brošuri lahko organizatorji pridobijo informacije o razpoložljivih kapacitetah hostlov ter njihovih storitvah, prav tako pa si lahko ogledajo tudi vizualno podobo le-teh. Brošura je na voljo v fizični in elektronski obliki. V poletnih mesecih smo izdali tudi kontaktno zloženko o mladinskih centrih hostlih, ki je bila za razliko od brošure namenjena mladim popotnikom, ki iščejo nastanitvene kapacitete. Zloženka je bila distribuirana po vseh pomembnejših turistično informacijskih in drugih točkah po Sloveniji.

Brošuro v elektronski obliki si lahko ogledate tukaj.

Študijski obisk Finska

V juniju se je 10 predstavnikov Mreže MaMa in MCH-jev (iz Ajdovščine, Celja, Krškega, Šmartnega ob Paki ter Velenja) odpravilo na enotedenski študijski obisk na Finsko. V sodelovanju s finskimi partnerji smo zasnovali obisk, katerega namen je bil ogled pet od desetih nacionalnih mladinskih centrov, ki so v svoji zasnovi precej podobni mladinskim centrom s hostli v Sloveniji.

Namen študijskega obiska je bil spoznati način delovanja nacionalnih mladinskih centrov na finskem; delovanje njihove nacionalne mreže; programe, ki jih izvajajo za mlade; načine, kako povezujejo mladinsko delo s turističnim principom; predvsem pa, kakšno je razmerje in sodelovanje z državo kot ustanoviteljico.

Več si lahko preberete v e-publikaciji »Study Visit Finska«.


Mladinska tabora Knapland in REACtoROCK ter srečanje sekcije v Šmartnem

Posveta v Trbovljah in Krškem sta posledično pripeljali do organizacije in izvedbe pilotnih mladinskih taborov v Trbovljah in Krškem. Tabor Knapland v Trbovljah je bil adrenalinsko/športno obarvan, medtem ko je bil v Krškem REACtoROCK namenjen ljubiteljem glasbe. Oba tabora sta temeljila na principu mladinskega dela in sta v doživetje vključila tudi elemente izkustvenega učenja. Tabor v Šmartnem je bil nekoliko drugače obarvan, saj je bil namenjen vodjem hostlov in iskanju možnosti povezovanja in razvoju novih produktov.

Več o pilotnih mladinskih taborih si lahko preberete v e-publikacijah »Knapland« in »REACtoROCK«.

Poklicni tabor Ko bom velik, bom...

Kot primer potencialnega večdnevnega mladinskega produkta je nastal pilotni poklicni tabor »Ko bom velik, bom…«. 3 dnevni tabor je nastal v organizaciji Mladinske mreže MaMa in Mladinskega centra Krško, udeležilo pa se ga je 14 mladih iz petih osnovnih šol v Posavju. V okviru tabora so udeleženci razmišljali o svojih kompetencah, poklicnih vizijah in ciljih ter korakih, ki so potrebni za dosego le teh. Seznanili so se tudi z načini izbiranja poklicev ter možnostmi pridobitve kadrovske štipendije v Posavju, prav tako pa so obiskali nekaj lokalnih delodajalcev, kjer so se seznanili s procesi dela in kadrovsko politiko podjetij.

Več o pilotnem mladinskem taboru si lahko preberete v e-publikaciji Ko bom velik, bom...

Promocijski film o hostlih ter promocijski film projekta

Za potrebe učinkovite vizualne komunikacije smo se odločili tudi za promocijski film o mladinskih centrih hostlih, izdelavo pa smo prepustili Kunigundi, Regionalnemu multimedijskemu centru pod okriljem MC Velenja. Izdelana sta bila dva promocijska filma, 1 in 5 minut, katerih namen je mladim popotnikom podati oris podobe hostlov in aktivnosti, ki jih lahko počnejo tako v sklopu hostla in mladinskega centra kot v bližnji okolici. Poleg promocijskih filmov o hostlih pa se tekom projekta snema tudi promocijski film o projektu, ki bo zabeležil vse pomembnejše aktivnosti projekta. Promocijski film projekta bo zaključen do konca projekta, t.j. avgusta 2014.

Spletna stran Slovenomad

V okviru projekta je vzpostavljena tudi skupna spletna stran Slovenomad. Spletna stran je namenjena predstavitvi vsakega hostla v mreži, kar bo uporabniku omogočilo pridobivanje osnovnih informacij na enem mestu ter lažjo primerjavo med hostli. Spletna stran je predvidena tudi kot skupna platforma, kjer bodo na enem mestu zbrane informacije o lokalni turistični ponudbi v okoljih, kjer hostli delujejo.

Blagovna znamka

S stališča marketinga je blagovna znamka tista, ki predstavlja vrednost v očeh potrošnika. V okviru projekta smo se lotili prvih korakov, ki so pomembni za razvoj skupne blagovne znamke. Ob pomoči Zavoda Novi turizem smo tako definirali osnovna izhodišča, ki so pomembna za nadaljnji razvoj blagovne znamke; razmišljali o organizacijski strukturi delovanja mreže; skupnih elementih, na katerih bomo gradili edinstveno prodajno prednost; morebitnih skupnih produktih,… Kot edinstveno prodajno prednost, ki velja za vse hostle v mreži, lahko izpostavimo delovanje v okviru mladinskih centrov, kar z razliko od klasičnih hostlov, omogoča obiskovalcu doživetje lokalnega mladinskega utripa. Dodano vrednost pa jim prinaša tudi lokacija v turistično manj razvitih območjih, ki so prav na račun zapostavljenosti na turističnem zemljevidu Slovenije (Evrope, sveta) še toliko bolj domačna, pristna, edinstvena, nedotaknjena, neraziskana, eksotična.