Hostli


Mladinski centri hostliVzpostavitev hostlov v okviru mladinskih centrov je na podlagi predhodnih primerov dobre prakse spodbudil Urad RS za mladino, in sicer v letu 2008 z javnim razpisom za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri.

Namen javne mladinske turistične infrastrukture je, da poleg kapacitet za izvajanje mladinskih programov zagotavljala tudi nastanitvene kapacitete, s čimer bodo mladim ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih oz. dolgoročnih mladinskih programov.
 

Cilji:
• razvoj mladinske turistične infrastrukture in turizmu komplementarne dejavnosti, ki se bo odražala v pridobitvi novih prenočitvenih kapacitet;
• zagotavljanje zmogljivosti za pospeševanje mobilnosti mladih;
• zagotavljanje ustrezne velikosti in opremljenosti prostorov za več funkcionalne namene;
• zagotavljanje prostorskih pogojev za večjo ponudbo neformalnih učenj;
• povečanje infrastrukturnih možnosti za izvajanje programov medkulturnih praks;
• zagotavljanje večje prepoznavnosti turistične destinacije;
• zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za povečanje števila zaposlenih različnih profilov s področja mladinskega dela, kulture, ustvarjalnosti, športa, sociale v mladinskih centrih.
 

Razpis je delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.